Doğumu873
BasraAbbasi Devleti
Ölümü935
Bağdad, Abbasi Devleti
BölgesiIrak

Ebü'l Hasan Eş'arî (873 - 935)[1]Eşarilik itikadi mezhebinin kurucusudur. Ehl-i Sünnetin itikattaki iki imamından biridir.
Yemenli sahabe Ebû Mûsâ el-Eş'arî'nin soyundan gelmektedir. Küçük yaşta babasını kaybetti ve Yahyâ bin Zekeriyyâ es-Sâcî'den ders aldı. Babası vefat edince annesi Mutezile mezhebinin önde gelen âlimlerinden Ebû Hâşim el-Cübbâî ile evlendi. İmam Eş'arî otuz yıl boyunca onun yanında kaldı. Gençliğinde Mutezile fikirlerini benimsediyse de daha sonra Ehl-i sünnet'e girdiğini söylemiştir.
Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi mensuplarının itikadi meselelerde İmamı, Ebu’l-Hasen el-Eşari’dir
Hanefîlerin itikatta İmamı Ebu Mansur Muhammed Maturidi’dir.

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış